Słownik

W e-Wniosku możemy spotkać się z dość trudnym słownictwem. Takie zetknięcie się z fachowym lub urzędniczym językiem może skutecznie zablokować nasze chęci do zajęcia się nawet wnioskiem o dotacje. 

Aby nie wystraszyć przyszłych beneficjentów (osoby korzystające z czegoś, np. z dopłat) a zwłaszcza osoby po raz pierwszy składające wniosek, prezentujemy słownik pojęć, które pojawiają się w tym dokumencie, w bardziej ludzkiej interpretacji.

Idź do:
A, D, E, F, G, I, J, L, M, O, P, S, T, Z

Słownik: A

Akceptacja danych:

potwierdzenie, zatwierdzenie.

Alfanumeryczne dane:

dane opisowe pochodzące z operatu ewidencji gruntów i budynków.

Aplikacja:

użytkowy program komputerowy służący do wykonywania określonych zadań.

D

Deklaracja:

oświadczenie, zobowiązanie, wyrażenie zgody.

Dywersyfikacja:

praktyka dywersyfikacji upraw polega na utrzymaniu odpowiedniej liczby i powierzchni upraw na gruntach ornych w gospodarstwie rolnym w danym roku.

W przypadku, gdy grunty orne zajmują:

  • od 10 do 30 ha gruntów ornych – wymagane są minimum 2 różne uprawy na gruntach ornych, w tym uprawa główna nie powinna zajmować więcej niż 75% gruntów ornych;
  • powyżej 30 ha gruntów ornych – wymagane są minimum 3 uprawy na gruntach ornych; w tym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95% gruntów ornych.

Działka referencyjna:

wyznaczony obszar geograficzny z niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym zarejestrowany w systemie identyfikacji działek rolnych.

Działki rolna:

zwarty obszar gruntu, zadeklarowany przez jednego rolnika i obejmujący nie więcej niż jedną grupę upraw.

E

Edycja danych:

pokazanie, publikacja treści.

EFA:

obszar proekologiczny – obszar wyznaczony w celu zapewnienia korzyści dla środowiska, poprawy różnorodności biologicznej oraz utrzymania atrakcyjnych krajobrazów. Obszary te mogą obejmować elementy krajobrazu, strefy buforowe, tereny zalesione, grunty ugorowane, powierzchnie objęte uprawami wiążącymi azot itd.

F

Formularz geoprzestrzenny wniosku o przyznanie pomocy:

z góry ustalony formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz odpowiednie materiały graficzne dla rolników dostarczane za pośrednictwem skomputeryzowanego interfejsu opartego na informacjach geograficznych, który jest wykorzystywany do przetwarzania danych przestrzennych i alfanumerycznych na zgłaszanych obszarach.

G

GIS

System informacji geograficznej (ang. geographic information system, GIS) – system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych graficznycznych (zobrazowanie, uwidocznienie).

I

Interfejs:

urządzenie, łącznik.

J

JPO:

jednolita płatność obszarowa przysługująca do każdego „kwalifikującego się hektara” (w dużym skrócie).

L

LPIS (z ang. Land Parcel Identification System):

System Identyfikacji Działek Rolnych jest podstawowym elementem Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli. Stwarza możliwość dopłat dla rolników ze środków Unii Europejskiej. Podstawą działania systemu LPIS jest baza danych działek referencyjnych – działek odniesienia. Za działkę odniesienia przyjęto działkę ewidencyjną, a podstawową bazę odniesienia w systemie stanowi baza danych ewidencji gruntów i budynków.

M

MKO:

maksymalny kwalifikowalny obszar – deklarowana we wniosku powierzchnia działki rolnej, w granicach działki ewidencyjnej, nie może być większa niż maksymalny kwalifikowalny obszar, wyznaczony dla danej działki ewidencyjnej w systemie identyfikacji działek rolnych (LPIS).

Modyfikacja danych:

zmiana, przekształcanie, poprawianie.

O

ONW:

obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Rolnikom, którzy prowadzą działalność rolniczą na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami przysługuje dodatkowa płatność w ramach PROW 2014-2020.

Ortofotomapa:

zdjęcia, obrazy i inne grafiki wykonane z platform powietrznych lub satelitarnych poddane usunięciu zniekształceń.

P

Personalizacja:

naniesienie danych posiadacza na dokument w celu zidentyfikowania użytkownika i tym samym dopasowaniu strony (dokumentu) do jego potrzeb.

Płatności ekologiczne (PROW 2014-2020):

w ramach pakietów, są przyznawane corocznie przez okres 5 lat rolnikom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie w zakresie danego pakietu/pakietów. Płatność w całości lub w części rekompensuje utracony dochód i dodatkowo poniesione koszty.

Płatność rolnośrodowiskowa (PROW 2007-2013):

wypłacana jest w formie zryczałtowanej i stanowi rekompensatę utraconego dochodu oraz dodatkowych poniesionych kosztów. Jest to płatność pięcioletnia, wypłacana co roku w przeliczeniu na hektar powierzchni, sztukę zwierzęcia gospodarskiego lub metr bieżący miedzy śródpolnej.

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna (PROW 2014-2020):

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest kontynuacją programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013. Rolnik lub zarządca, spełniający warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, podejmuje się realizacji 5-letniego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Premia pielęgnacyjna(PROW 2014-2020):

jest przyznawana corocznie przez okres 5 lat licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej. Może się o nią ubiegać się rolnik, który w latach 2015 – 2016 złożył wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie.

Pierwsza premia pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020):

Premia może być przyznana rolnikowi, jeżeli został mu nadany numer identyfikacyjny producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zobowiązał się do pielęgnacji zalesienia występującego na gruncie z sukcesją naturalną, zgodnie z wymogami planu zalesienia, przez 5 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej.

Premia zalesieniowa (PROW 2014-2020):

Premia zalesieniowa – jest przyznawana corocznie przez okres 12 lat licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej. Może się o nią ubiegać się rolnik, który w latach 2015 – 2016 złożył wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie.

S

Sukcesja naturalna

zastępowanie jednych roślin przez drugie.

T

TUZ:

trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe (zwane łącznie „trwałymi użytkami zielonymi”). Zalicza się do nich grunty wykorzystywane do uprawy traw lub innych pastewnych roślin zielnych rozsiewających się naturalnie (samosiewnych) lub uprawianych (wysiewanych), które nie były objęte płodozmianem danego gospodarstwa rolnego przez okres przynajmniej pięciu lat.

Z

Zintegrowany system zarządzania i kontroli (ZSZiK):

składają się na niego bazy danych dotyczących gospodarstw rolnych, wniosków, użytków rolnych i uprawnień do płatności (w państwach członkowskich stosujących system płatności jednolitych). Bazy danych służą do przeprowadzania administracyjnych kontroli krzyżowych wszystkich wniosków o przyznanie pomocy.

Słownik będzie regularnie uzupełniany pod tym adresem. Po kolejne trudne pojęcia zapraszamy wkrótce.